biuro@biotapharma.pl
Darmowa wysyłka od 120zł!
Tel.: +48 22 390 54 77

Regulamin konkursu: “Dzień matki – Wygraj wyjątkowy zestaw produktów dla Ciebie”

§1. Organizator

1. Organizatorem konkursu BIOTA PHARMA MICHAŁ KOWALSKI wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Jana Pawła II 27. 00-867 Warszawa, NIP 8221229449, REGON 712358549

 (dalej „Organizator”).

2. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram oraz Facebook. Serwis Instagram/ Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram/ Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram/ Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 22.05.2023 i trwa do dnia 31.05.2023, do godz. 23:59.

2. Uczestnicy są nagradzani za komentarze (odpowiedzi na pytanie) opublikowane w tym okresie, pod postami konkursowymi zamieszczonymi na profilu Biota Pharma, Bioxsine Polska na Instagramie i Biota Pharma na Facebooku. Publiczne ogłoszenie wyników odbywa najpóźniej do dnia 05.06.2023

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1.1.  Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2.  Jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

1.3.  Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,

1.4.  Zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 

1.5.  Wykonała Zadanie Konkursowe.

2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

4. Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram oraz Facebook muszą być zgodne z rzeczywistością.

§4. Zasady Konkursu i przebieg

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, w serwisach na Instagram i Facebooku, na profilach Organizatora pod adresami: https://www.instagram.com/biota.pharma/, https://www.instagram.com/bioxsine.polska/ oraz na https://www.facebook.com/biota.pharma.

2. Zadanie Konkursowe polega na:

2.1 Skomentowaniu wpisu konkursowego użytkownika Biota Pharma/ Bioxsine Polska w serwisach Instagram lub Biota Pharma na Facebooku z odpowiedzią na pytanie: ” Który zestaw wybierasz, dlaczego właśnie jego i komu chcesz go podarować?” 

2.2 Oznaczeniu w komentarzu pod postem konkursowym 2 (słownie dwie) znajome osoby, które chcesz zaprosić do udziału w konkursie. 

2.3 Polubić nasze konto Biota Pharma i Bioxsine Polska na Instagramie lub Biota Pharma na Facebooku. 

3. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

4. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 3 najciekawsze i najkreatywniejsze komentarz, które nagrodzi wybranymi przez nich zestawami produktów Bioxsine lub Bioblas.

5. Administratorzy profilu Biota Pharma/ Bioxsine Polska mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram/ Facebook do maksymalnie 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

§5. Nagrody w Konkursie

  1. Zestaw 1 – przeciw silnemu wypadaniu włosów. W jego skład wchodzi: Szampon i serum Bioxsine Dermagen Forte – przeciw silnemu wypadaniu włosów. Wartość zestawu to 174 zł.
  2. Zestaw 2 – nawilżenie, regeneracja i odbudowa. W jego skład wchodzi: Szampon, odżywka bez spłukiwania, odżywka do spłukiwania oraz olejek z serii Bioblas Organic Oils Argan. Wartość zestawu to 90 zł.
  3. Zestaw 3 – przeciw niedoskonałościom i redukcji sebum. W jego skład wchodzi: Żel do mycia twarzy, krem nawilżający oraz skoncentrowany żel punktowy z linii Bioxsine Acnium. Wartość zestawu to 106 zł.

2. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram/ Facebook. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 15.06.2023 prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).

3. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z §5., pkt. 2 w ustalonym okresie, Laureat traci prawo do Nagrody.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru komentarzy.

5. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia osobę Uczestnika lub jego rodziny i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Biota Pharma z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Biota Pharma w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Biota Pharma.

6. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

7. Pod uwagę będą brane wszystkie komentarze zamieszczone pod postem konkursowym na profilu na Facebooku Biota Pharma oraz na Instagramie na profilach Biota.Pharma/ Bioxsine.Polska.

§ 6. Dane osobowe uczestników Konkursu

Administratorem danych osobowych Uczestników jest BIOTA PHARMA MICHAŁ KOWALSKI wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Jana Pawła II 27. 00-867 Warszawa, NIP 8221229449, REGON 712358549. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram/ Facebook, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod https://biotapharma.pl/regulamin-konkursu-dzien-matki-wygraj-wyjatkowy-zestaw-produktow/

2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Instagram i Facebook Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: biuro@biotapharma.pl.

Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.

Kosz

0
image/svg+xml

Jeszcze nie dodano produktów do koszyka.

Kontynuuj zakupy